อำเภอหล่มสัก ได้ทำพิธีมอบบ้านคนด้อยโอกาส นางบุ่น ดนตรี ม.๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก ได้ทำพิธีบ้าน นาง บุ่น  ดนตรี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์                   โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์  เอี่ยววิจารย์  พร้อมคณะได้เดินทางมามอบบ้านครัวเรือนด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน จาก กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปกช่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบลปากช่อง ภาคเอกชน ฯลฯ

(Visited 21 times, 1 visits today)