วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก ได้ติดตามการการสร้างบ้าน นาง บุ่น ดนตรี โดย ท่าน พล.อ.ต. วีรพันธ์ ภูวจินดา พร้อมคณะ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก ได้ติดตามการการสร้างบ้าน นาง บุ่น  ดนตรี โดย ท่าน พล.อ.ต. วีรพันธ์  ภูวจินดา  พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการสร้างบ้าน ครัวเรือนด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน จาก กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปกช่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบลปากช่อง ภาคเอกชน ฯลฯ

 

(Visited 15 times, 1 visits today)