สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 15 มี.ค.62 ฝึกอบรมโครการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 15 มี.ค.62 นางอรทัย จัน [...]

อ่านต่อ

12 มี.ค.62 นางอรทัย จันทร์ผ่อง พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองบัว ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

12 มี.ค.62 นางอรทัย  จันทร์ผ่อง พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ติ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้มาติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจติดตามหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์     บูรณส [...]

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สพจ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สพจ.เพชรบูรณ์ นายประดิษฐ หลวง [...]

อ่านต่อ

บริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีทอง (ผักปลอดภัย) ม.16 ตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก

7 มี.ค.62 เวลา 16.00 น. นายทวีสันต์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.หล่มสัก สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้ำดุกชลประทาน ม.7 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก

@สพอ.หล่มสัก วันที่ 6 มี.ค.62 นางอรทัย จันทร์ผ่อง พอ.หล [...]

อ่านต่อ

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสามัคคีวัฒนา

@สพอ.หล่มสัก /๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสามัคคี [...]

อ่านต่อ