สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้

จังหวัดลำพูน

นางธนพรรณ ริยะป่า

พัฒนาการอำเภอลี้

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน