ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมานิต คิดสร้าง

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน