ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุธีวัตร รุ่งเรืองพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอละอุ่น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน