นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการฯ ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล จปฐ. ปี 2560

เข้าชม 76 ครั้ง

19 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย               นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการฯ  ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ของอำเภอลาดบัวหลวง ซึ่งมียอดจัดเก็บครบตามเป้าหมาย 8,676 ครัวเรือน

(Visited 76 times, 1 visits today)