อบรมอาหารพื้นถิ่นบ้านนอกด่านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 64 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านนอกด่านหมู่ที่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 3.1.2 พัฒนาอาหารพื้นถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.กานต์ธิดา ไชยมาพร้อมด้วยทีมงาน มาบรรยายเรื่องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้เป็นสำรับอาหารและสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด
เวลา 11.00 น. บรรยายเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงและผลิตอาหารพื้นถิ่นเพื่อสร้างวิทยากรในชุมชน
เวลา 13.00 น. มีการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่มการใช้สูตรมาตรฐานในการประกอบอาหารให้เป็นสำรับมาตรฐาน
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.กานต์ธิดา ไชยมาพร้อมด้วยทีมงานได้แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการทำอาหารโดยใช้สูตรมาตรฐานและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น 5 เมนูได้แก่แกงหน่อไม้,ข้าวพันผัก,หมี่พัน,ทุเรียนเชื่อม,และพายทุเรียน
โดยในเวลา 10.00 น. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน และเป็นเกียรติมอบจักรยาน(ครุภัณฑ์) จำนวน 10 คนให้แก่นายวรากรณ์ ไชยนุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านนอกด่านเพื่อใช้ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต่อไป

(Visited 64 times, 1 visits today)