อบรมอาหารพื้นถิ่น บ้านต้นม่วงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 118 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อย 3.1.2 พัฒนาอาหารพื้นถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.สุทธิพันธ์ แดงใจพร้อมด้วยทีมงาน มาบรรยายเรื่องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้เป็นสำรับอาหารและสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด
เวลา 11.00 น. บรรยายเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงและผลิตอาหารพื้นถิ่นเพื่อสร้างวิทยากรในชุมชน
เวลา 13.00 น. มีการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่มการใช้สูตรมาตรฐานในการประกอบอาหารให้เป็นสำรับมาตรฐาน
โดยในเวลา 14.00 น ได้รับเกียรติจากนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลเป็นประธานมอบจักรยาน (ครุภัณฑ์) จำนวน 10 คันให้แก่นายตอง พุฒเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านต้นม่วง เพื่อใช้ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต่อไป
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.สุทธิพันธ์ แดงใจ พร้อมด้วยทีมงานได้แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการทำอาหารโดยใช้สูตรมาตรฐานและฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นถิ่น 5 เมนู 1. ข้าวพันผัก 2.ห่อหมกปลาช่อน 3.แกงหน่อไม้ 4. ส้าถั่วฝักยาว 5. ลอดช่องเค็ม โดยกลุ่มแรก ทำห่อหมกปลาช่อนและลอดช่องเค็ม กลุ่มที่สอง แกงหน่อไม้และส้าถั่วฝักยาวและกลุ่มที่สาม ทำข้าวพันผักซึ่งทุกๆคนมีความตั้งใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

(Visited 118 times, 1 visits today)