โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านต้นม่วงกิจกรรม1.1.4วันที่สอง

เข้าชม 78 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.4 ประชุมฝึกอบรมปราชญ์ชุมชน นักเล่าเรื่องชุมชน เยาวชน OTOP และมัคคุเทศก์น้อยระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์มาบรรยายเรืองทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่องโดยวิธีการพูดการเขียนและการนำเสนอสื่อรูปแบบต่างๆโดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กันของนักเล่าเรื่องชุมชนในเรื่องที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านต้นม่วง
ในช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกปฎิบัติการเล่าและฝึกปฎิบัติการเล่าเรื่องของกลุ่มนักเล่าเรื่องชุมชนของบ้านต้นม่วงโดยให้กลุ่มนักเล่าเรื่องชุมชนจำนวน 21 คนได้มาฝึกการเล่าเรื่องในชุมชนบ้านต้นม่วงเกี่ยวกับเรื่องประวัติหมู่บ้าน,วัฒนธรรมท้องถิ่นและของอร่อยบ้านต้นม่วงซึ่งบรรยากาศในการบรรยายเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล

(Visited 78 times, 1 visits today)