โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านต้นม่วงกิจกรรม1.1.4

เข้าชม 19 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.4 ประชุมฝึกอบรมปราชญ์ชุมชน นักเล่าเรื่องชุมชน เยาวชน OTOP และมัคคุเทศก์น้อยระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.ภานุรังษี เดือนโฮ้ง และอ.ธีรราช ทองหลาง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาบรรยายเรื่องการเตรียมนักเล่าเรื่องชุมชน/คุณสมบัติและคุณลักษณะของนักเล่าเรื่องชุมชน
ในช่วงบ่าย บรรยายเรื่องเทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนให้น่าประทับใจโดยให้นักเล่าเรื่องชุมชนของบ้านต้นม่วงได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ในเวลา 14.00 น. นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสงมาบรรยายเทคนิคการหาเรื่องและการสร้างเรื่อง ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านต้นม่วง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล

(Visited 19 times, 1 visits today)