โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคุ้ม กิจกรรม1.1.4 วันที่สอง

เข้าชม 33 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.4 ประชุมฝึกอบรมปราชญ์ชุมชน นักเล่าเรื่องชุมชน เยาวชน OTOP และมัคคุเทศก์น้อยระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ชุมนวลและ น.ส.ธัญรัตน์ พรมขันธ์มาบรรยายเรื่องทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่องโดยวิธีการพูดการเขียนและการนำเสนอสื่อรูปแบบต่างๆโดยมีคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัดอุตรดิตถ์มาติดตามและให้กำลังใจทีมนักเล่าเรื่องชุมชนของบ้านคุ้มด้วย
ในช่วงบ่าย ได้บรรยายเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกปฎิบัติการเล่าเรื่องโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล,วัดดอนไชยและชุมชนบ้าน 100 ปีของบ้านคุ้มโดยกลุ่มนักเล่าเรื่องชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน

(Visited 33 times, 1 visits today)