โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านคุ้มกิจกรรม1.1.4

เข้าชม 53 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.4 ประชุมฝึกอบรมปราชญ์ชุมชน นักเล่าเรื่องชุมชน เยาวชน OTOP และมัคคุเทศก์น้อยระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อ.สุทธิพงษ์ ศรีจุมพล บรรยายเรื่องการเตรียมนักเล่าเรื่องชุมชน/คุณสมบัติและคุณลักษณะของนักเล่าเรื่องชุมชน
ในช่วงบ่าย บรรยายเรื่องเทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนให้น่าประทับใจ ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล

(Visited 53 times, 1 visits today)