โครงการชุมชนฯ OTOP นวัตวิถีบ้านนอกด่านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เข้าชม 87 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาบรรยายเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว
ในช่วงบ่าย นายสิทธิโชคพ่วงบางโพ มาบรรยายเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านโดยการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 87 times, 1 visits today)