ข่าวประชาสัมพันธ์

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (ทำน้ำพริกกุ้งแห้ง)

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า  สมาคม นักวิชาการ [...]

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านนาข่าเหนือ ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า  สมาคม นักวิชาการ [...]

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๖ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า  สมาคม นักวิชาการพ [...]

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า  สมาคม นักวิชาการ [...]

@สตูล:ละงู@ ๔ ก.ค.๖๑ นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑

@สตูล:ละงู@ ๔ ก.ค.๖๑ นางสาวฟาตีมา  บิลยีหมาน นักวิชาการ [...]

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว otop นวัตวิถี หมู่ ๒ บ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละ [...]

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงูและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนอย่าง หมู่ ๒ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละ [...]

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ otop เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละ [...]

@สตูล:ละงู@ ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

@สตูล:ละงู@ ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี  รอดเสวก พัฒนาการอำเภอล [...]