@สตูล:ละงู@ ๔ ก.ค.๖๑ นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑

@สตูล:ละงู@ ๔ ก.ค.๖๑ นางสาวฟาตีมา  บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 53 times, 1 visits today)