ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนิศร์ เลขานุกิจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหลังสวน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน