นางการะเกด พึ่งงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลำสนธิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี