การมอบใบประกาศบัตรการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2561

วันที่  6  กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม โดย นางผุสดี  ดวงเนตร  พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการรับรอบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2561  จำนวน  2  รายได้แก่

ประเภทผู้นำ  นายเพชร  ลำขาว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลวิเชตนคร

ประเภทหมู่บ้าน  บ้านใหม่เหล่ายาว  หมู่ที่ 8  ตำบลวิเชตนคร

โดยพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา  สมชัย  นายอำเภอแจ้ห่ม ได้เป็นประธานในการมอบในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้

(Visited 17 times, 1 visits today)