สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม

จังหวัดชุมพร

จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร

พัฒนาการอำเภออำเภอละแม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน