สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ

จังหวัดตราด

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔