โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 17 มกราคม 2561  นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ปี 2560

27 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว [...]
อ่านเพิ่มเติม