ประกวดครัวเรือนต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2560

วันที่  15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประกวดครัวเรือนต้นแบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการเช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม