วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (เพื่อสังคม) จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงสีชุมชนบ้านดอนเปร็ง ม.1 ต.หนองยาว โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน/ผญบ./อบต.และคณะกรรมการโรงสีข้าวชุมชนบ้านดอนเปร็งให้การต้อนรับการติดตามในครั้งนี้

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาพัฒนาชุมชนไตรมาสที่ 4 และร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุศักดิ์ พูลเผ่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลห้วยน้ำหอม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้นำ อช. ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2561 ณ ห้องประชุมยินดีร่วมใจ ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

17 ส.ค.61 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดเตรียมงานวันส้มโอ และของดีอำเภอลาดยาว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

15 ส.ค.61 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นายธวัช ทิวงค์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์เขาหัวล้น ม.11 ต.วังม้า ในการได้นำเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 260 คน

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว ร่วมกับผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว จัดกิจกรรมหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ นาสงฆ์บ้านหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าพัฒนา ชุมชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน นำคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”อยู่เย็น เป็นสุข”บ้านเทียนชัย ม.10 ต.ห้วยน้ำหอม และรางวัลชมเชยผู้นำครัวเรือนต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.ห้วยน้ำหอม ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว พร้อมส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ประชาชน ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการกำจัดผักตบชวา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน180 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม