การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางนิภา ตันสาโรจน์วนิช หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ  ติดตามการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.) ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลฯ

(Visited 18 times, 1 visits today)