โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 19 times, 1 visits today)