โครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ นายธวัช        ทิวงศ์ษา และนางหทัยรัตน์ ทิวงศ์ษา นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปี 2561      ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

(Visited 35 times, 1 visits today)