ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะอนุกลั่นกรองและติดตามฯ ระดับอำเภอ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

(Visited 7 times, 1 visits today)