จัดทำเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฎิบัติจนเป็นวิถี (Way of Life) หมู่ที่ 12 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดทำเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฎิบัติจนเป็นวิถี (Way of Life) หมู่ที่ 12 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

(Visited 9 times, 1 visits today)