ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการมอบโล่รางวัลหมู่บ้านชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น,ใบประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำ อช.หญิง , ครัวเรือนสัมมาชีพชุมน ,ผู้จัดก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2560

(Visited 21 times, 1 visits today)