พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ และนายนิธิศ แสงทอง เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว แปลงที่สาธารณประโยชน์สนามเพลาะ หมู่ที่่ 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 10 times, 1 visits today)