วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางอุมาพร  ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวกมนนุช  ดำประเสริฐ และนางวิยะดา  อาภากรณ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองนมวัว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะอาีพ ณ อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครวรรค์

(Visited 28 times, 1 visits today)