สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว

จังหวัดนครสวรรค์

นางอุมาพร ตรีณาวงษ์

พัฒนาการอำเภอลาดยาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน