ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน