นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร