เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจีต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว บ้านคอนสาย หมู่ที่ 4