ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมผู้นำ อช. -ค่าปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพ ค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกอาชีพ