ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ไตรมาส4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตามแผนการบริหารจัดการหนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วัสดุฐานเรียนรู้)