โครงสร้างบุคคลากร

นายโยธิน สิทธิ

พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว

นางวรานันท์ โคตรธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสงบ มหาอุดม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สุดารัตน์ เทศสิงห์

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อ.กู่แก้ว

(Visited 213 times, 1 visits today)