ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระแสสินธุ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน