สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ

นางจรัสพร บุญเงิน

พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน