โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

พัฒนาการอำเภอกงหรา

นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลคลองเฉลิม

นายสมชาติ ชูเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชะรัต ตำบลสมหวัง

นางสาวเรณุมาศ รอดเนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว

(Visited 284 times, 1 visits today)