อำเภอกงหราเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 25 ครั้ง

นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอกงหรา มอบหมายนายสมชาติ ชูเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน 32 หมู่บ้าน  ๆ ละ 5 คน รวม 160 คน  โดยมีนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

(Visited 25 times, 1 visits today)