ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกงหรา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน