ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะกูด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน