ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะกูด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน