นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา

พัฒนาการอำเภอเกาะคา

นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลเกาะคา, ตำบลท่าผา

นางเพชรา ถ้ำทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาแก้ว , ตำบลนาแส่ง

นางกรรณิการ์ ก๋าวิตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาแก้ว , ตำบลนาแส่ง

นางอรพรรณ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไหล่หิน , ตำบลใหม่พัฒนา

นายปวรณนต์ อินลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลลำปางหลวง , ตำบลศาลา

(Visited 358 times, 1 visits today)