สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง

นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา

พัฒนาการอำเภอเกาะคา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน