ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอขุนตาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน