นางฉวีวรรณ์ โพธิ์ศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขื่องในอำเภอเขื่องใน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี