โครงสร้างบุคคลากร

นายคนองเดช สุขผล

พัฒนาการอำเภอควนขนุน

นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แหลมโตนด ต.ปันแต

นางนงเยาว์ เนียรนาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.มะกอกเหนือ ต.ดอนทราย

นางสาววรรณชนก ชูเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.พนมวังก์ ต.โตนดด้วน

นางวนิดา เพชรกาฬ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แพรกหา ต.นาขยาด

นางอรกฤช จันทร์พูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ชะมวง ต.ควนขนุน

นายธีระวัฒน์ พงศาปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง

(Visited 281 times, 1 visits today)