โครงสร้างบุคคลากร

นายชัยวัฒน์ สุวรรณสะอาด

พัฒนาการอำเภอควนขนุน

นายธีรยุทธ เศียรอุ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.ควนขนุน ต.ดอนทราย

นางนงเยาว์ เนียรนาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.มะกอกเหนือ ต.พนางตุง

นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.ปันแต ต.แหลมโตนด

นางวนิดา เพชรกาฬ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.แพรกหา ต.นาขยาด

นางสาววรรณชนก ชูเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.พนมวังก์ ต.โตนดด้วน

นางอรกฤช จันทร์พูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ชะมวง ต.ทะเลน้อย

(Visited 201 times, 1 visits today)