สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ

นางพิสมัย ปฏิโยเก

พัฒนาการอำเภอคอนสาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565